informacja o przetwarzaniu danych osobowych

PanMed Optic

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016, z późn. zm.)
Informujemy:
Administratorem Państwa danych osobowych jest SPL PANMED z siedzibą w Siedlcach, Błonie 8 oraz PANMED OPTIC z siedzibą w Siedlcach Plac 1000 Lecia 23.
Celem przetwarzania danych osobowych jest:
ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w SPL PANMED.
Udostępniamy dane osobowe:
organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz osobom upoważnionym przez Pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej.
Dane będą przechowywane:
Jedynie przez okres niezbędny do prawidłowego świadczenia usług i wynikający z przepisów prawa.
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
• Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
• Ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
• Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej
• Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Pacjencie masz prawo:
do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych jak i wniesienia skargi do organu nadzorczego

ikona facebooka